010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
Artikel 5. Uitvoeringstermijn
Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk
Artikel 7. Gebreken en klachttermijnen
Artikel 8. Tarieven, facturatie, betaling(stermijn) en bezwaar
Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Vrijwaring
Artikel 12. Verjaringstermijn
Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

Bijlage 1: verwerking persoonsgegevens
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Doeleinden van de verwerking
Artikel 3. Verplichtingen Subliminal Bedrijfsvoering
Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid
Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers
Artikel 7. Beveiliging
Artikel 8. Meldplicht
Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Artikel 11. Audit
Artikel 12. Duur en opzegging

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van Subliminal Bedrijfsvoering, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Subliminal Bedrijfsvoering uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Subliminal Bedrijfsvoering gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Subliminal Bedrijfsvoering de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Subliminal Bedrijfsvoering, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Subliminal Bedrijfsvoering in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Subliminal Bedrijfsvoering vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Subliminal Bedrijfsvoering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Subliminal Bedrijfsvoering is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen en zal de nieuwe voorwaarden toepassen 30 dagen na kennisgeving. De wijziging en de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking zullen treden, wordt per e-mail of op een andere wijze aan opdrachtgever bekend gemaakt. Indien Subliminal Bedrijfsvoering de algemene voorwaarden wijzigt en opdrachtgever komt hierdoor in een ongunstigere positie te verkeren, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen in zullen gaan. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet voor de inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen opzegt, wordt de instemming van opdrachtgever met de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden verondersteld.
 8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen opdrachtgever en Subliminal Bedrijfsvoering gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
 9. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Subliminal Bedrijfsvoering zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Subliminal Bedrijfsvoering opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Subliminal Bedrijfsvoering haar aanbieding baseert.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Subliminal Bedrijfsvoering binden Subliminal Bedrijfsvoering niet.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Subliminal Bedrijfsvoering niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Subliminal Bedrijfsvoering zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de offerte van Subliminal Bedrijfsvoering te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van Subliminal Bedrijfsvoering.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Subliminal Bedrijfsvoering eerst dan tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte door opdrachtgever. De ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Subliminal Bedrijfsvoering slechts, indien deze door Subliminal Bedrijfsvoering schriftelijk binnen 5 werkdagen zijn bevestigd.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Subliminal Bedrijfsvoering voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Subliminal Bedrijfsvoering welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. Subliminal Bedrijfsvoering is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht indien opdrachtgever alle door Subliminal Bedrijfsvoering verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Subliminal Bedrijfsvoering gewenst, heeft verstrekt.
 3. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Subliminal Bedrijfsvoering het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Subliminal Bedrijfsvoering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Subliminal Bedrijfsvoering de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Elke gedeeltelijke uitvoering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan separaat worden gefactureerd, in welk geval die gedeeltelijke uitvoering wordt beschouwd als een op zich staande transactie waarop de betalingscondities ex artikel 8 van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 7. Indien door Subliminal Bedrijfsvoering of door Subliminal Bedrijfsvoering ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal door Subliminal Bedrijfsvoering en opdrachtgever overleg worden gepleegd met betrekking tot een eventuele herziening van de planning, het opleverschema en/of van de werkzaamheden.

 

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Subliminal Bedrijfsvoering behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Subliminal Bedrijfsvoering in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Subliminal Bedrijfsvoering is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel zal Subliminal Bedrijfsvoering geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Subliminal Bedrijfsvoering kunnen worden toegerekend.
 4. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Subliminal Bedrijfsvoering ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Subliminal Bedrijfsvoering zijn bevestigd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van een door Subliminal Bedrijfsvoering aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Subliminal Bedrijfsvoering onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Subliminal Bedrijfsvoering het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Subliminal Bedrijfsvoering reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

 

Artikel 7. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Subliminal Bedrijfsvoering.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Subliminal Bedrijfsvoering de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Subliminal Bedrijfsvoering slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

Artikel 8. Tarieven, facturatie, betaling(stermijn) en bezwaar

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden werkzaamheden op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening gebracht. Dat wil zeggen dat in een offerte de geschatte uren worden aangegeven. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat het aantal benodigde uren aanzienlijk afwijkt van het geschatte aantal uren, deelt Subliminal Bedrijfsvoering dit aan opdrachtgever mee. Opdrachtgever kan in dat geval afzien van verdere uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, doch slechts voor zover deze werkzaamheden het geschatte aantal uren overstijgen. In dat geval zal Subliminal Bedrijfsvoering haar werkzaamheden staken zodra het aantal geschatte uren is bereikt en alleen het geschatte aantal uren aan opdrachtgever in rekening brengen. In alle overige gevallen, worden de werkelijke uren door middel van een eindfactuur aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Subliminal Bedrijfsvoering aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Subliminal Bedrijfsvoering maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgevereen vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Subliminal Bedrijfsvoering gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk aan Subliminal Bedrijfsvoering kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 6. Subliminal Bedrijfsvoering is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële dienstverlening (index 2010 = 100).
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Subliminal Bedrijfsvoering en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Subliminal Bedrijfsvoering onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 1. Indien opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Subliminal Bedrijfsvoering heeft, dan ziet opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, daaronder mede begrepen het auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, het octrooirecht, het modellenrecht en het handelsnaamrecht, uitsluitend toe aan Subliminal Bedrijfsvoering of haar licentiegevers, ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 2. Subliminal Bedrijfsvoering behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden en opdrachten te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Geen van de werken die volgens lid 1 van dit artikel onder het intellectuele eigendom van Subliminal Bedrijfsvoering of haar licentiegevers vallen, mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Subliminal Bedrijfsvoering niet worden vermenigvuldigd, geopenbaard of geëxploiteerd. Ook mogen aanduidingen die de maker of de auteursrechten van het werk aangeven, niet van of uit het werk worden verwijderd of gemaskeerd. In geval van overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Subliminal Bedrijfsvoering zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100.000,- per geval. Daarnaast is opdrachtgever een zonder gerechtelijke tussenkomst, direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt.
 4. Indien Subliminal Bedrijfsvoering in het kader van de offerte of opdrachtverstrekking bescheiden aan opdrachtgever verstrekt, dient opdrachtgever deze bescheiden op eerste verzoek en binnen de door Subliminal Bedrijfsvoering gestelde termijn te retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Subliminal Bedrijfsvoering een zonder gerechtelijke tussenkomst, direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.
 5. De boetes zoals vastgesteld in lid 4 en 5 van dit artikel, gelden onverminderd het recht van Subliminal Bedrijfsvoering op grond van de wet om alsnog nakoming te verlangen en om de daadwerkelijk door haar geleden schade op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Subliminal Bedrijfsvoering aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Subliminal Bedrijfsvoering is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Subliminal Bedrijfsvoering van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 3. Subliminal Bedrijfsvoering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Subliminal Bedrijfsvoering is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien Subliminal Bedrijfsvoering aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Subliminal Bedrijfsvoering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar om wat voor reden ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Subliminal Bedrijfsvoering beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot tweemaal het bedrag van het honorarium (exclusief BTW) dat Subliminal Bedrijfsvoering voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan 6 maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden (exclusief BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Subliminal Bedrijfsvoering aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Subliminal Bedrijfsvoering kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Subliminal Bedrijfsvoering is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Subliminal Bedrijfsvoering.

 

Artikel 11. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Subliminal Bedrijfsvoering voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Subliminal Bedrijfsvoering toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Subliminal Bedrijfsvoering zowel in als buiten rechte bij te staan indien Subliminal Bedrijfsvoering wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Subliminal Bedrijfsvoering, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Subliminal Bedrijfsvoering en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 12. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Subliminal Bedrijfsvoering tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot 1 jaar na levering van de betreffende Producten of Diensten waarop de schade ziet.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Subliminal Bedrijfsvoering gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Subliminal Bedrijfsvoering, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Subliminal Bedrijfsvoering met opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

 

 

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

Indien Subliminal Bedrijfsvoering bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Subliminal Bedrijfsvoering vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

 

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

 1. Subliminal Bedrijfsvoering verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Subliminal Bedrijfsvoering zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Subliminal Bedrijfsvoering op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
 3. Subliminal Bedrijfsvoering heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Subliminal Bedrijfsvoering neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

 

Artikel 3. Verplichtingen Subliminal Bedrijfsvoering

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Subliminal Bedrijfsvoering zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
 2. Subliminal Bedrijfsvoering zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Subliminal Bedrijfsvoering zullen worden aangeleverd.
 3. Subliminal Bedrijfsvoering zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Subliminal Bedrijfsvoering die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Subliminal Bedrijfsvoering.
 5. Subliminal Bedrijfsvoering zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Subliminal Bedrijfsvoering zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Subliminal Bedrijfsvoering mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
 2. Subliminal Bedrijfsvoering zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

 

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 2. De toegestane verwerkingen zullen door Subliminal Bedrijfsvoering worden uitgevoerd binnen een

(semi-)geautomatiseerde omgeving.

 1. Subliminal Bedrijfsvoering is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Subliminal Bedrijfsvoering zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Subliminal Bedrijfsvoering niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Subliminal Bedrijfsvoering hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Subliminal Bedrijfsvoering Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
 3. Subliminal Bedrijfsvoering zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Subliminal Bedrijfsvoering zijn overeengekomen. Subliminal Bedrijfsvoering staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

 

Artikel 7. Beveiliging

 1. Subliminal Bedrijfsvoering zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Subliminal Bedrijfsvoering staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Subliminal Bedrijfsvoering zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Subliminal Bedrijfsvoering ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

 

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Subliminal Bedrijfsvoering, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Subliminal Bedrijfsvoering spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Subliminal Bedrijfsvoering meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van
  het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;

Wat is de (voorgestelde) oplossing;

Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;

Contactgegevens voor de opvolging van de melding;

Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

 

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Subliminal Bedrijfsvoering, zal Subliminal Bedrijfsvoering het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Subliminal Bedrijfsvoering voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Subliminal Bedrijfsvoering hieraan meewerken en kan Subliminal Bedrijfsvoering hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Subliminal Bedrijfsvoering van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Subliminal Bedrijfsvoering zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of

Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en

Indien er een wettelijke verplichting
bestaat om de informatie aan een derde
te verstrekken.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Subliminal Bedrijfsvoering aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Subliminal Bedrijfsvoering aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Subliminal Bedrijfsvoering. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
 3. Subliminal Bedrijfsvoering zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

 

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met
  wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Subliminal Bedrijfsvoering de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.